ค้นหาผู้แทนขาย

สินค้ารีนา-แวร์ขายตรงให้กับลูกค้าโดยผ่านเครือข่ายผู้แทนขายตรงอิสระ หากคุณต้องการทราบสินค้ารีนา-แวร์เพิ่มเติม กรุณาเขียนข้อมูลของคุณตามรายการข้างล่างนี้ รีนา-แวร์จะแจ้งเรื่องของคุณไปยังผู้แทนขายตรงอิสระที่อยู่ใกล้บ้านคุณท่าน ซึ่งผู้แทนขายตรงอิสระจะติดต่อโดยตรงกับคุณ

  • รีนา-แวร์ยินดีที่จะรับฟังความเห็นและเรื่องราวต่างๆจากลูกค้าที่ใช้สินค้ารีนา-แวร์ การส่งความเห็นและเรื่องต่างๆของคุณไปที่รีนา-แวร์เป็นการเข้าใจว่าคุณได้อนุญาติ ตกลงและยินยอมให้รีนา-แวร์และบริษัทในเครือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะใช้ความเห็นและเรื่องต่างๆของคุณในการทำธุรกิจรีนา-แวร์รวมทั้งลิขสิทธิ์ที่จะทำสำเนา จำแนกแจกจ่าย ส่งต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แปลเป็นภาษาอื่น และปรับแต่งข้อความ รวมทั้งการพิมพ์โฆษณาชื่อ รูปภาพ วีดีโอและเสียงของคุณที่ส่งไปได้

    คุณจะไม่ได้รับค่าสมนาคุณใดๆจากการที่รีนา-แวร์นำความเห็นและเรื่องต่างๆของคุณที่ส่งไปไปใช้ในธุรกิจ รีนา-แวร์ไม่จำเป็นต้องนำความเห็นและเรื่องต่างๆที่คุณส่งไปไปใช้ในทุกกรณี

    คุณจะต้องรับประกันและแสดงให้ชัดแจ้งว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของความเห็นและเรื่องต่างๆที่คุณส่งไป และคุณมีและเป็นเจ้าของสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในความเห็นและเรื่องต่างๆที่คุณส่งไปด้วย

  • หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ต้องเขียนให้ครบp>